Yiɣi chaŋ yɛligu maŋamaŋa puuni

Alizinnim' Suurili

Diyila Dagbani Wikipedia
Alizinnim' Suurili
surah
Pahi laAlikuraan Mali niŋ
Zuliya wuhibuالجن Mali niŋ
Japan zuliya (yuli kana) sabbu niゆうせい Mali niŋ
Siɣili-lana yuliKpukpariga Mali niŋ
Be lɛbigili zuliya nima ni72. The Jinn, Q31204738 Mali niŋ
Balli tuma bɛi balli yulilaribanchi Mali niŋ
Tuma ŋɔ maa zaa bɛla URL maa nihttps://quran.com/72 Mali niŋ
NahingbaŋMeccan surah Mali niŋ

E-Class

Alizinnim' Suurili (Al-Jinn ٱلْجِنّ)[1]

Suurili ŋɔ maa nyɛla wa’azu n-ti ninvuɣu shεba ban jεmdi alizinnima, domin bɛ taɣi ba ka chɛ chuuta shεli, bee ka bɛ ti ba arzichi. Ka di lahi wuhiri ti di ni tu kamaata ni wa’azulana mali ladabsi shεm, toondannim’ yi ti tibgi bɛ maŋ’ yεɣi, ka bɛ nyaandoliba mi be ʒilinsi puuni, dina n-yi chɛ ka ninsalinim’ kpɛri yɔɣu.

Aaya nima[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Aaya nima:[2]

 • 1. (Ya nyini Annabi)! Yεlima: Bɛ “(Naawuni) tim ni wahayi n (Mani Mihammadu) sani na kadama alizinnim’ salo wum n-ni karindi Alkur’aani, ka bɛ yεli: “Achiika! Ti wum Alkur’aani karim, ka di nyɛla lahaʒiba.”
 • 2. “Di dolsiri mi n-zaŋ chaŋ sochibga, ka ti (tinim’ alizinnima) ti li yεlimaŋli, dinzuɣu di kariya ka ti lahi laɣim ti Duuma (Naawuni) ni shɛli jεm.”
 • 3. “Yaha! Achiika! Ti Duuma (Naawuni) nam tibgiya, O bi zaŋ so leei O paɣa, bee bia.”
 • 4. Yaha! Achiika! Ti puuni jεrigu n-daa nyɛ ŋun yεri yεltɔɣa din kpahi yεɣi ka chɛ Naawuni dolibu soli.
 • 5. Yaha! Achiika! Tinim’ daa tεhirimi ni ninsala bee alizini ku saɣi ŋma ʒiri nzaŋ jɛndi Naawuni.
 • 6. Yaha! Achiika! Di daa niŋ ya ka ninsalinim’ puuni do’ shɛba bɔri gulibu ni alizinnim’ puuni do’ shɛba, dinzuɣu ka bɛ pahi ba Naawuni tarsi kpahi yεɣa.
 • 7. “Yaha! Achiika! Bɛ (alizinnim’) daa tεhi mi kamani yi (ninsalinim’) gba ni tεhi shɛm kadama di kariya ka Naawuni lahi yiɣisi so (Zaadali).
 • 8. “Yaha! Achiika! Ti (alizinnim’) di niŋla niyya ni ti du zuɣusaa (n-ti wum Malaaikanim’ yεltɔɣa), ka nya li ka bɛ zaŋ (Malaaika shεba) ban mali yaa nguli li luɣulikam, ka bɛ lahi gbibi Buɣim mokpala (saŋmarsi, ni bɛ zaŋ li labi ŋun kam bɔri ni o miri zuɣusaa na).
 • 9. Yaha! Achiika! Tinim’ (alizinnim’) daa nyɛla ban ʒindi ʒiishe shεŋa (zuɣusaa maa), domin ti wum (lahibali shɛŋa din be zuɣusaa Malaaikanim’ sani n-ti ti ninsalinima), amaa! Pumpɔŋɔ, ŋun ti lahi bɔri ni o wum (yɛltɔɣa shɛli zuɣusaa), to o ni nya Buɣim mokpala ka bɛ zaŋ li n-ʒiya guhiri o.
 • 10. “Achiika! Tinim’ bi mi. Di ni bɔŋɔ, bɛ bɔrila ban be tiŋgbani yaaŋa zuɣu ni din be, bee bɛ Duuma (Naawuni) bɔri ba mi ni dolsigu?”
 • 11. Yaha! Achiika! Tinim’ (alizinnim’) puuni shεba beni nyɛ alizinisuma, ka ti puuni shεba mi pa lala, ti nyɛla laɣinsi koŋkoba.
 • 12. Yaha! Achiika! Tinim’ dihitabli kadama ti ku tooi nyεŋ Naawuni tiŋgbani yaaŋa zuɣu, ti mi ku tooi nyɛŋ O (ka zo m-bɔrgi ka chɛ O daazaaba).
 • 13. “Yaha! Achiika! Saha shεli ti ni daa wum dolsigu (Alkur’aani) maa, ka ti ti li yεlimaŋli, dinzuɣu ŋun ti o Duuma (Naawuni) yεlimaŋli, tɔ! O bi zɔri o laara filimbu, bee ka bɛ di o zualinsi (ka chɛ ka o taya nabgi).”
 • 14. “Yaha! Achiika! Ti puuni shɛba beni nyɛ Muslinnima, ka ti puuni shεba mi beni n-nyɛ ban bɔrgi, dinzuɣu ŋun ti kpe Muslinsi daadiini puuni, tɔ! Bannim’ maa piigi dolsigu soli.
 • 15. “Yaha! Amaa! Ban bɔrgi maa yɛn ti nyɛla ʒahannama Buɣim dokuɣuri.”
 • 16. Yaha! Bɛ (chεfurinim’) yi di zani ntuhi sochibga (Muslinsi) zuɣu, tɔ! Ti (Tinim’ Naawuni) naan nyuhi ba sakom din galsi.
 • 17. Domin ti dahim ba di puuni, dinzuɣu, ŋun lԑbi biri ka chɛ o Duuma (Naawuni) yɛla teebu, tɔ! Ti ni ti zaŋ o kpεhi azaaba kpeeni puuni.
 • 18. Yaha! Achiika! Jiŋa nyɛla Naawuni dini, dinzuɣu, miri ya ka yi jεm shɛli (di puuni) m-pahi Naawuni zuɣu.
 • 19. Yaha! Achiika! Saha shεli Naawuni dabli (Annabi Muhammadu) ni daa yiɣisi jεmdi O (Naawuni, ka puhiri jiŋli), bɛ (alizinnim’ maa) daa chɛ bɛla ni bɛ du m-pani taba zuɣu (domin Alkur’aani karim wumbu nyεɣisim zuɣu).
 • 20. (Yaa nyini Annabi)! Yεlima: “Achiika! Mani nyɛla ŋun jεmdi n Duuma (Naawuni), m-mi pala ŋun yɛn laɣim o mini so jεm.”
 • 21. Yεlima: “Achiika! Mani ka yiko din yɛn tooi taɣi ya biɛrim bee anfaani shεli.”
 • 22. Yεlima: “Achiika! So ku tooi taɣi ma ka chɛ Naawuni (daazaaba), m-mi ku tooi nyɛ sɔɣibu shee ka chɛ O.”
 • 23. Naɣila din yi Naawuni sani na ni O tuuntali. Dinzuɣu, ŋun kpe Naawuni ni O tumo taali ni, tɔ! O mali ʒahannama buɣum, ka nyɛla ŋun yɛn pahi ninvuɣu shεba ban yɛn ti kpalim di puuni kuli mali wɔra.
 • 24. Hali ni saha shεli bɛ (chεfurinim’) yi yɛn ti nya bɛ ni niŋdi ba shɛli (azaaba) alikauli maa, tɔ! Ni baalim, bɛ ni ti baŋ ŋun chɔɣim ka ka sɔŋda, ni ŋun zamaatu pɔra.
 • 25. (Yaa nyini Annabi)! Yεlimaa: “M-bi mi, bee di ni bɔŋɔ, bɛ ni niŋdi ya shɛli (azaaba) daalikauli maa bela yoma, bee n Duuma (Naawuni) zalila di saha ka di be katiŋa?
 • 26. O (Naawuni) nyɛla Ŋun mi din sɔɣi, O mi bi viiri O yɛli shɛŋa din sɔɣi n-wuhiri so.
 • 27. Naɣila O (Naawuni) ni saɣi ti so ka o nyɛ tumo, achiika! O zaŋdila ban guli o na (Malaaikanima) ka bɛ ti be o tooni mini o nyaaŋa.
 • 28. Domin O (Naawuni) baŋ ni kadama achiika! Bɛ ti bɛ Duuma (Naawuni) tuuntali. Yaha! O baŋsim nyɛla din gili ba, ka O lahi mi binshɛɣu kam kalinli ngari sokam.

Kundivihira[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

 1. Bachigahinda Din Be Dagbanli Kur'aani Puuni. The Noble Qur'an: Translation of the Meanings (Dagbani language).
 2. Translation of the Meanings of the Noble Qur'an - Dagbani translation, by Muhammad Baba Gutubu.