Yiɣi chaŋ yɛligu maŋamaŋa puuni

Dunia Nambɔzobonaa Suurili

Diyila Dagbani Wikipedia
Dunia Nambɔzobonaa Suurili
surah
Pahi laAlikuraan Mali niŋ
Zuliya wuhibuالرحمن Mali niŋ
Japan zuliya (yuli kana) sabbu niじひあまねくおかた Mali niŋ
Siɣili-lana yuliGod in Islam, Ar-Rahman Mali niŋ
Be lɛbigili zuliya nima ni55. The Beneficent, Q31204717 Mali niŋ
Balli tuma bɛi balli yulilaribanchi Mali niŋ
Tuma ŋɔ maa zaa bɛla URL maa nihttps://quran.com/55 Mali niŋ
NahingbaŋMedinan surah Mali niŋ

Dunia Nambɔzobonaa Suurili (Ar-Rahman ٱلرَّحْمَٰن)[1]

Suurili ŋɔ maa wuhirila niɣima shεŋa Naawuni ni ti ninsalinim’ mini alizinnim’ Dunia ŋɔ ni Chiyaama. Ka lahi kpaŋsiri ba ni bɛ paɣi Naawuni so ŋun tiri ba lala niɣimanim maa.

Aaya nima[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Aaya nima:[2]

 • 1. Dunia Nambɔzobonaa (Naawuni).
 • 2. Obaŋsila (Oni bɔri so) Alkur’aani.
 • 3. O namla ninsala.
 • 4. Ka baŋsi o yεltɔɣa kahigibu.
 • 5. Wuntaŋ’ mini goli (chanimi) ni laasabu.
 • 6. Yaha! Bimbilima mini tihi nyɛla din ŋmεri gbεɣu (suzuuda) tiri Naawuni.
 • 7. Ni sagbana, ka O (Naawuni) duhi li, ka zali aadalchi (tiŋgbani yaaŋa zuɣu).
 • 8. Domin yi (ninsalinim’) ti di kpahi yaɣi aadachi puuni.
 • 9. Yaha! Zalimi ya zaɣa ni aadalsi, ka miri ya ka yi filim yi binzahindisi.
 • 10. Ni tiŋgbani, O (Naawuni) zaŋ li mi zali binnamda zuɣu.
 • 11. Di (tiŋgbani maa) puuni mali binwola, ni dobino shɛli din mali wɔri.
 • 12. Ni bimbiɛlli din mali dibli, ka di ʒiɛɣu viɛla (ka nyo vum).
 • 13. Dinzuɣu, yi Duuma niɣima dini ka yi alizinnim’ mini ninsalinim’ labsiri ʒiri?
 • 14. O namla ninsala Annabi Adam ni taŋkuuni din ŋmani salichee.
 • 15. Ka nam alizini ni buɣum zinli.
 • 16. Dinzuɣu, yi Duuma ni’ima dini ka yi (alizinnim’ mini ninsalinim’) labsiri ʒiri?
 • 17. Yaɣa ayi shɛŋa wuntaŋ’ ni puhira, ni yaɣa ayi shɛŋa wuntaŋ’ ni luri Duuma.
 • 18. Dinzuɣu, yi Duuma ni’ima dini ka yi (alizinnim’ mini ninsalinim’) labsiri ʒiri?
 • 19. O (Naawuni) timla kuli kara ayi na, ka di ti laɣindi luɣiyini (ka ŋɔ nyɛ ko’ nyεɣisili, ka ŋɔ mi nyɛ yεlimkom).
 • 20. Ka saɣili be di sunsuuni, ka di bi kpεri taba ni.
 • 21. Dinzuɣu, yi Duuma ni’ima dini ka yi (alizinnim’ mini ninsalinim’) labsiri ʒiri?
 • 22. Alulluɣi mini Marjaani yiri la di (kulsi ayi maa) sunsuuni na.
 • 23. Dinzuɣu, yi Duuma ni’ima dini ka yi (alizinnim’ mini ninsalinim’) labsiri ʒiri?
 • 24.Yaha! Ŋuna n-su ŋarimkara (shipunima) din be kom ni ka zoya la.
 • 25. Dinzuɣu, yi Duuma ni’ima dini ka yi (alizinnim’ mini ninsalinim’) labsiri ʒiri?
 • 26. Binshɛɣu kam din be di (tiŋgbani yaaŋa) zuɣu nyɛla din yɛn ti naai.
 • 27. Ka a Duuma (Naawuni) So Ŋun nyɛ jilma ni tibginsim lana ko yɛn ti kpalim.
 • 28. Dinzuɣu, yi Duuma ni’ima dini ka yi (alizinnim’ mini ninsalinim’) labsiri ʒiri?
 • 29. Ban be sagbana ni tiŋgbani ni suhiri O mi (bɛ bukaata mali), bɛiɣu kam, O (Naawuni) bela tuun’ shεli ni.
 • 30. Dinzuɣu, yi Duuma ni’ima dini ka yi (alizinnim’ mini ninsalinim’) labsiri ʒiri?
 • 31. Ni baalim, Ti (Tinim’ Naawuni) ni ti kariya saliya yaa (alizinnim’ ni ninsalinim’).
 • 32. Dinzuɣu, yi Duuma ni’ima dini ka yi (alizinnim’ mini ninsalinim’) labsiri ʒiri?
 • 33. Yaa yinim’ alizinnim’ mini ninsalinim’ salo! Yi yi ni tooi cheei sagbana mini tiŋgbani tarsi ni (ka Mani Naawuni bi nyan ya), tɔ! Yin cheemi ya, yi mi kutooi chee yi naɣila ni daliri shɛli.
 • 34. Dinzuɣu, yi Duuma ni’ima dini ka yi (alizinnim’ mini ninsalinim’) labsiri ʒiri?
 • 35. Bɛ yɛn ti teeila buɣum zinli mini dalima m-bahi yi zuɣu,ka yi ti ku nya sɔŋsim (so sani).
 • 36. Dinzuɣu, yi Duuma ni’ima dini ka yi (alizinnim’ mini ninsalinim’) labsiri ʒiri?
 • 37. Di yiti niŋ ka sagbana tahi, ka leei zaɣiʒee kamani kpaʒiεɣu la.
 • 38. Dinzuɣu, yi Duuma ni’ima dini ka yi (alizinnim’ mini ninsalinim’) labsiri ʒiri?
 • 39. Dindali maa, bɛ ti bi yɛnbɔhi ninsala so bee alizini o taali.
 • 40. Dinzuɣu, yi Duuma ni’ima dini ka yi (alizinnim’ mini ninsalinim’) labsiri ʒiri?
 • 41. Bɛ yɛn ti baŋla bibɛhi ni bɛŋmahiŋgbana, dinzuɣuka bɛ (Malaaikanim’) ti gbahi ba bɛ gbɛri mini bɛ napona ni.
 • 42. Dinzuɣu, yi Duuma ni’ima dini ka yi (alizinnim’ mini ninsalinim’) labsiri ʒiri?
 • 43. (Ka bɛ yεli ba): “Ŋɔ maa n-nyɛ jahannama buɣum shεli bibiɛhi ni daa labsi ʒiri la.”
 • 44. Ka bɛ gindi (buɣum maa) mini kotulum din kpeeri sunsuuni.
 • 45. Dinzuɣu, yi Duuma niɣima dini ka yi (alizinim’ mini ninsalinim’) lee labsiri ʒiri?
 • 46. Yaha! Ninvuɣu so ŋun zo o Duuma (Naawuni) tooni zanibu yɛn ti malila Alizanda puri ayi (Zaadali).
 • 47. Dinzuɣu, yi Duuma ni’ima dini ka yi (alizinnim’ mini ninsalinim’) labsiri ʒiri?
 • 48. Ka di mali wula (din teei bahi luɣuli kam).
 • 49. Dinzuɣu, yi Duuma ni’ima dini ka yi (alizinnim’ mini ninsalinim’) labsiri ʒiri?
 • 50. Di (Alizanda puri ayi maa) puuni mali kɔbilnina ayi din kuli zɔra.
 • 51. Dinzuɣu, yi Duuma ni’ima dini ka yi (alizinnim’ mini ninsalinim’) labsiri ʒiri?
 • 52. Di (Alizanda puri ayi maa) puuni malila binwalli kam, ka di nyɛ balibu buyi.
 • 53. Dinzuɣu, yi Duuma ni’ima dini ka yi (alizinnim’ mini ninsalinim’) labsiri ʒiri?
 • 54. Ka bɛ (Alizanda bihi) yɛn ti dondoya n-dalim bindo’ shεŋa zuɣu, ka di puuni mali silki din timsa, ni Alizanda puri ayi binwala din kuli be yoma ni pɔhigibu.
 • 55. Dinzuɣu, yi Duuma ni’ima dini ka yi (alizinnim’ mini ninsalinim’) labsiri ʒiri?
 • 56. Di (Alizanda maa) puuni mali paɣa shεba ban bi yuundi do so m­pahi bɛ yidannima zuɣu, ninsala bee alizini so mi na ʒin mi bɛ paɣatali pɔi ni bana (bɛ yidannima maa).
 • 57. Dinzuɣu, yi Duuma ni’ima dini ka yi (alizinnim’ mini ninsalinim’) labsiri ʒiri?
 • 58. Bɛ (Alizanda paɣaba maa) ŋmanila ŋmanamsi mini kpantana.
 • 59. Dinzuɣu, yi Duuma ni’imaa dini ka yi (alizinnim’ mini ninsalinim’) labsiri ʒiri?
 • 60. Di ni bɔŋɔ, viɛnyɛla mali sanyoo m-pahila vεnyɛla?
 • 61. Dinzuɣu, yi Duuma ni’ima dini ka yi (alizinnim’ mini ninsalinim’) labsiri ʒiri?
 • 62. Gbaai yihi di (Alizandanima ayi ŋɔ maa), ka Alizanda puri ayi lahi beni.
 • 63. Dinzuɣu, yi Duuma ni’ima dini ka yi (alizinnim’ mini ninsalinim’) labsiri ʒiri?
 • 64. Di (Alizanda nim’ ayi maa) nyɛla din kom nyɛ vakaha.
 • 65. Dinzuɣu, yi Duuma ni’ima dini ka yi (alizinnim’ mini ninsalinim’) labsiri ʒiri?
 • 66. Ka di (Alizandanima ayi maa) puuni mali kɔbilinina ayi din kom kuli kpaara.
 • 67. Dinzuɣu, yi Duuma ni’ima dini ka yi (alizinnim’ mini ninsalinim’) labsiri ʒiri?
 • 68. Di (Alizandanima ayi maa) puuni yɛn ti mali binwolli, ni dobino, n-ti pahi rummani.
 • 69. Dinzuɣu, yi Duuma ni’ima dini ka yi (alizinnim’ mini ninsalinim’) labsiri ʒiri?
 • 70. Alizandanima ayi maa puuni mali paɣa shεba ban mali halisuma, ka bɛ lahi viεla.
 • 71. Dinzuɣu, yi Duuma ni’ima dini ka yi (alizinnim’ mini ninsalinim’) labsiri ʒiri?
 • 72. Ka bɛ nyɛ paɣaviɛla, ka piɛla, ka bɛ taɣi ba niŋ Alizanda sampahi ni.
 • 73. Dinzuɣu, yi Duuma ni’ima dini ka yi (alizinnim’ mini ninsalinim’) labsiri ʒiri?
 • 74. Ninsala bee alizini na ʒin mi ba ni paɣatali pɔi ni bana (bɛ yidannima).
 • 75. Dinzuɣu, yi Duuma ni’ima dini ka yi (alizinnim’ mini ninsalinim’) labsiri ʒiri?
 • 76. Ka bɛ nyɛla ban dondoya n-dalim dufɛmeensi din nyɛ vakaha, ni matresinima din viεla zuɣu.
 • 77. Dinzuɣu, yi Duuma ni’ima dini ka yi (alizinnim’ mini ninsalinim’) labsiri ʒiri?
 • 78. A Duuma So Ŋun nyɛ jilima mini tibiginsim lana yuli nyɛla din tibigi.

Kundivihira[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

 1. Bachigahinda Din Be Dagbanli Kur'aani Puuni. The Noble Qur'an: Translation of the Meanings (Dagbani language).
 2. Translation of the Meanings of the Noble Qur'an - Dagbani translation, by Muhammad Baba Gutubu.