Yiɣi chaŋ yɛligu maŋamaŋa puuni

Alizumma Dabsili Suurili

Diyila Dagbani Wikipedia
Alizumma Dabsili Suurili
surah
Pahi laAlikuraan Mali niŋ
Zuliya wuhibuالجمعة Mali niŋ
Japan zuliya (yuli kana) sabbu niごうどうれいはい Mali niŋ
Siɣili-lana yuliAlizimba Mali niŋ
Be lɛbigili zuliya nima ni62. The Congregation, Q31204726 Mali niŋ
Balli tuma bɛi balli yulilaribanchi Mali niŋ
Tuma ŋɔ maa zaa bɛla URL maa nihttps://quran.com/62 Mali niŋ
NahingbaŋMedinan surah Mali niŋ

E-Class

Alizumma Dabsili Suurili (Al-Jumu'ah ٱلْجُمُعَة)[1]

Suurili ŋɔ maa wuhirimi ni baŋsim ka pa ni tuma ka anfaani shεli, m-pahila wahala yoli. Ka di lahi wuhiri wokati shεŋa tuma ni niŋ halalsi n-ti Muslinnim’ alizumba dabsili maa puuni, ni din bi niŋ halalsi ti ba wokati shεŋa ni.

Aaya nima:[2]

 • 1. Binshɛɣu din be sagbana ni, ni binshɛɣu din be tiŋgbani ni simsirila Naawuni, Ŋuna n-nyɛ Sulinsilana, Kasilana, Nyɛŋda, Yεmgoliŋga lana.
 • 2. Ŋuna n-nyɛŊun tim tuun’ so na (Annabi Muhammadu) ninvuɣu shεba ban bi karim (Larbunim’) sani, ka o ti karindi ba O nam yɛlikpahinda, ka niŋdi ba kasi, ka lahi baŋsiri ba litaafi (Alkur’aani) ni hikima (Sunnah), ka di nyɛla bɛ (Larbunim’) daa bela birginsim din be polo ni pɔi ni (Annabi Muhammadu) kandi na.
 • 3. Ni ninvuɣu shɛba sani yaha (ka Naawuni tim Annabi Muhammadu na), ka bɛ nyɛla ban na bi laɣim ni bana (Muslinnima, ka bɛ yɛn ti kana Dunia bahigu), Yaha! Ŋuna n-nyɛ Nyɛŋda, Yɛmgoliŋgalana.
 • 4. Di nyɛla Naawuni pini, ka O tiri li O ni bɔri so. Yaha! Naawuni nyɛla Ŋun tiri pini shɛli din galsi.
 • 5. Ninvuɣu shεba bɛ ni niŋ talahi ni bɛ zaŋ Attaura tum tuma, ka bɛ bi tooi zaŋ li tum tuma, tɔ!Bɛŋmanila buŋ’ so ŋun ʒiri saba (ka mi bi mi o ni ʒiri shɛli maa daanfaani), dinzuɣu ninvuɣu shεba ban labsi Naawuni aayanim’ ʒiri maa ŋmahinli nyɛla din be. Yaha! Naawuni bi dolsiri ninvuɣu shεba ban nyɛ zualindiriba.
 • 6. (Yaa yinim’ Annabi)! Yεlima: “Yaa yinim’ Yahudunima! Yi yi nyuri bala kamani yi ko n-nyɛ Naawuni simnima ka chɛ ninvuɣu shεba ban zaasa kpalim maa, tɔ! Yin yum ya kpibu, yi yi nyɛla yεlimaŋlinima.”
 • 7. Yaha! Bɛ pala ban yɛn yu li kuli mali wɔra, domin bɛ nuhi ni daŋsi tuun’ shεŋa zuɣu. Yaha! Naawuni nyɛla Ŋun mi zualindiriba.
 • 8. (Yaa nyini Annabi)! Yεlima: “Achiika! Kpibu shεli yini zɔri ka chεri maa, tɔ! Achiika! Di nyɛla din yɛn laɣim ni yinima, din nyaaŋa kabɛ yɛn ti labsi ya Ŋun midin sɔɣi ni din be polo ni sani, ka O yɛn ti tin ya lahibali ni yi ni daa tuun’ shɛŋa.”
 • 9. Yaa yinim’ ninvuɣu shεba ban ti Naawuni yεlimaŋli! Bɛ yi ti moli jiŋli Alizumma dabsili puuni, tɔ! Yin garimi ya n-chaŋ Naawuni yεla teebu (hutuba wumbu mini zumba jiŋli puhibu) ka chɛn ya daabilim, dina n-nyɛ din gari nzaŋ tin ya, yi yi nyɛla ninvuɣu shεba ban mi.
 • 10. Yaha! Bɛ yi ti puhi jiŋli (zumba) naai, tɔ! Yin yεrgim ya tiŋgbani yaaŋa zuɣu, ka bon ya Naawuni pini (arzichi) puuni shɛli. Yaha! Teemi ya Naawuni yɛla pam, achiika! Yi nyɛla ninvuɣu shεba banyɛn nyɛ tarli.
 • 11. Yaha! (Yaa nyini Annabi)! Bɛ (Muslinnim’ maa) yi ti nya daabilim shεli bee kpεrigu, ka bɛ kpaɣi taba chaŋ di ni, ka chɛ a (nyini Annabi) zali. Yεlima: “Binshɛɣu din be Naawuni sani n-nyɛ din gari kpεrigu, ka gari daabilim. Yaha! Naawuni n-nyɛŊun gari ban kam tiri arzichi.
 1. Bachigahinda Din Be Dagbanli Kur'aani Puuni. The Noble Qur'an: Translation of the Meanings (Dagbani language).
 2. Translation of the Meanings of the Noble Qur'an - Dagbani translation, by Muhammad Baba Gutubu.