Yiɣi chaŋ yɛligu maŋamaŋa puuni

Annabi Nuhu Suurili

Diyila Dagbani Wikipedia
Annabi Nuhu Suurili
surah
Pahi laAlikuraan Mali niŋ
Siɣili-lana yuliNoah in Islam Mali niŋ
Be lɛbigili zuliya nima ni71. Noah, Q31204735 Mali niŋ
Balli tuma bɛi balli yulilaribanchi Mali niŋ
Tuma ŋɔ maa zaa bɛla URL maa nihttps://quran.com/71 Mali niŋ
NahingbaŋMeccan surah Mali niŋ

Annabi Nuhu Suurili (Nooh نُوح)[1]

Suurili ŋɔ maa wuhurila Annabi Nuhu ni daa niŋ O niriba wa’azu shεm, hali ti paai ka O suhi adubiεɣu m-bahi bɛ zuɣu, ka Naawuni daa gbaai ba di zuɣu.

Aaya nima[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Aaya nima:[2]

 • 1. Achiika! Ti (Tinim’ Naawuni) n-daa tim Annabi Nuhu o niriba sani na (ka yεli ti o): “Niŋmi a niriba wa’azu poi ka azaaba kpeeni naan ti kaba na.”
 • 2. Ka o (Annabi Nuhu) yεli: “Yaa yinim’ n niriba! Achiika! Mani nyɛla saɣisigulana n-tin ya polo ni.”
 • 3. “Kadama jεmmi ya Naawuni, ka zo O dabiɛm, ka doli ma.”
 • 4. O (Naawuni) ni chɛ yi taya m-paŋ ya, ka naɣisi n-tin ya hali ni saha shεli O ni zali ya. Achiika! Naawuni saha maa yi ti kana, bɛ ku naɣisi li, yi yi di nyɛla ninvuɣu shɛba ban mi.
 • 5. Ka o (Annabi Nuhu) yεli: “Yaa n Duuma (Naawuni)! Achiika! M-boli n niriba yuŋ ni wuntaŋ’ ni.”
 • 6. Amaa! M bolgu maa bi pahi ba shεli, naɣila bɛ zɔrimi ka chɛri ma.
 • 7. “Yaha! Achiika saha shεli kam ka n-yi ti boli ba na, domin A ti chε m-paŋ ba, bɛ zaŋdila bɛ nubihi n-niŋdi bɛ tibvoya ni, ka zaŋ sitira m-m-pili bɛ maŋa, ka bɛ kuli bi milgi ka chɛ bɛ tuumbiεri, ka tibgi bɛ maŋa, tibgibu ni yεlimaŋli.”
 • 8. “Din nyaaŋa, achiika! Ka m-boli ba polo ni.”
 • 9. “Yaha! Ka m-moli n-ti ba, ka lahi sɔɣi m-boli ba ashilo ni.”
 • 10. Dinzuɣu, ka n-yεli ba: “Bom ya yi Duuma (Naawuni) chεmpaŋ, achiika! O nyɛla Chεmpaŋlana.
 • 11. O (Naawuni) ni siɣisi ya sakura na zuɣusaa, ka di kuli pa taba zuɣu
 • 12. Ka pahi ya arzichi mini bihi, ka chɛ ka yi puri niŋ bindira, ka chɛ ka yi kulibona pali ni kom.
 • 13. (Ka Annabi Nuhu yεli) “Bo n-leei muɣisi ya ka yi bi bɔri suhudoo ni Naawuni?”
 • 14. Ka di nyɛla Achiika! O (Naawuni) nam yala payapaya.
 • 15. Di ni bɔŋɔ, yi bi nya Naawuni ni nam sagbana ayɔpoin ka di nyɛ din kuli pa taba zuɣu shɛm?
 • 16. Ka O lahi chɛ ka goli nyɛ neesim di (sagbana maa) puuni, ka chɛ ka wuntaŋ’ nyɛ furila?
 • 17. Yaha! Naawuni n-chɛ ka yi bili tiŋgbani ni na, bilibu ni yεlimaŋli.
 • 18. Din nyaaŋa, ka O yɛn ti labsi ya di puuni, ka ti lahi yihi ya, ka di nyɛla yihibu ni yεlimaŋli.
 • 19. Yaha! Naawuni zaŋla tiŋgbani leei binyɛrgili n-tin ya.
 • 20. Domin yi (ninsalinim’) doli soli shεŋa din yεlima di puuni.
 • 21. Ka Annabi Nuhu yεli: “Yaa n Duuma (Naawuni)! Achiika! Bɛ kpela n taali ni, ka doli (ninvuɣu so) ŋun daarzichi mini o bihi ku tooi niŋ o anfaani shεli, naɣila ashaara.”
 • 22. “Ka bɛ na nabiεri din galsi.”
 • 23. Ka bɛ yεli: “Di chɛn ya yi buɣa maa jεma. Yi mi di chɛn ya wadda, ni suwaaɣa, ni yaguusa, ni yaɣuuka, n-ti pahi nasra.”
 • 24. Yaha! (Ka Annabi Nuhu yεli): “Achiika! Bɛ shiri birgi (niriba) pam, dinzuɣu (yaa n Duuma Naawuni)! Miri ka A pahi zualindiriba shεli naɣila bɔrginsim.”
 • 25. Domin bɛ tuumbiεri zuɣu, ka bɛ chɛ ka kom di ba, dinzuɣu ka bɛ yɛn ti kpɛhi ba buɣim ni. Din nyaaŋa, bɛ ti ku nya sɔŋdiba ka pa ni Naawuni.
 • 26. Ka Annabi Nuhu yεli: “Yaa n Duuma (Naawuni)! Di chɛ chɛfurinim’ maa puuni ninvuɣu gaŋ tiŋgbani yaaŋa zuɣu.”
 • 27. Achiika! A yi chɛ ba, bɛ ni birgi A daba, bɛ mi bi dɔɣiri so naɣila tuumbiɛri lana, chεfura.
 • 28. “Yaa n Duuma Naawuni! Chεli paŋ ma, ni n niŋkura ayi (m ba mini m ma), ni ŋuŋ kpe n yiŋ’ na ka nyɛla ŋun ti Naawuni yεlimaŋli. Ni ban ti Naawuni yɛlimaŋli dobba ni paɣaba. Yaha! Di pahi zualindiriba shɛli naɣila hallaka.”

Kundivihira[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

 1. Bachigahinda Din Be Dagbanli Kur'aani Puuni. The Noble Qur'an: Translation of the Meanings (Dagbani language).
 2. Translation of the Meanings of the Noble Qur'an - Dagbani translation, by Muhammad Baba Gutubu.