Din Ku Tooi Mɔŋ Suurili

Diyila Dagbani Wikipedia

E-Class

Din Ku Tooi Mɔŋ Suurili
surah
Pahi laAlikuraan Mali niŋ
Zuliya wuhibuالحاقة Mali niŋ
Japan zuliya (yuli kana) sabbu niしんじつ Mali niŋ
Siɣili-lana yuliAlichiyama Mali niŋ
Be lɛbigili zuliya nima ni69. The Sure Truth, Q31204734 Mali niŋ
Balli tuma bɛi balli yulilaribanchi Mali niŋ
Tuma ŋɔ maa zaa bɛla URL maa nihttps://quran.com/69 Mali niŋ
NahingbaŋMeccan surah Mali niŋ

Din Ku Tooi Mɔŋ Suurili (Al-Haaqqa ٱلْحَاقَّة)[1]

Suurili ŋɔ maa wuhirila di ni tu kamaata ni bɛ boli nisalinima n-zaŋ kpa yεlimaŋli polo shεm, ka di lahi wuhiri ni dolsigu bela Naawuni sani. Dinzuɣu, wa’azulana sula boligu, ka wumbu be Naawuni sani.

الحاقة

Aaya nima[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Aaya nima:[2]

 • 1. Din ku tooi mɔŋ (din yɛn niŋ ka di kala amii, dina n-nyɛ Chiyaama).
 • 2. Bo n-leei nyɛ din ku tooi mɔŋ (din yɛn niŋ ka di kala amii maa)?
 • 3. Yaha! (Yaa nyini Annabi)! Bo n-leei baŋsi a din ku tooi mɔŋ?
 • 4. Samuudu mini Aadunim’daa labsi suhi ni tobu (Chiyaama dali) ʒiri.
 • 5. Amaa! Samuudu nim’ bana, bɛ daa niŋ bala hallaka ni tahigu din nyɛ zaɣikpeeni.
 • 6. Yaha! Amaa! Aadunima, ka bɛ niŋ ba hallaka ni pɔhim shεli din mali wɔri, ka di kumsi lahi be, ka mali yaa.
 • 7. O (Naawuni) daa tim li mi na bɛ zuɣu yuŋ diba ayɔpoin ni dabsa anii, ka di kuli pa taba zuɣu, dinzuɣu ka a nya ninsalinim’ di puuni, ka bɛ nyɛla ban dondoya kamani dobino tigbir’ shɛŋa din lu n-doya.
 • 8. (Yaa nyini ŋun gbilsiri tibli)! Di nibɔŋɔ, a lahi nyari bɛ puuni so ŋun kpalim?
 • 9. Ka Fir’auna mi gba kana, ni ninvuɣu shεba ban daa kana pɔi ni bana, n-ti pahi ninvuɣu shεba bɛ ni daa lԑbi bɛ tiŋgbani pili (Annabi Lutu niriba), domin bɛ tuumbεri zuɣu.
 • 10.Ka bɛ kpe bɛ Duuma (Naawuni) tumo taali ni, dinzuɣu ka O gbaai ba gbaari shεli din biɛrim pahira.
 • 11. Achiika! Saha shεli kom ni daa kpe m-pali tiŋgbani ni, ka Ti kpiɣi ya niŋŋarim maa puuni.
 • 12. Domin Ti (Tinim’ Naawuni) zaŋ li leei wa’azu tin ya, ka tibli din yɛn wum li ka tilgi gu di maŋa.
 • 13. Dinzuɣubɛ (Malaaika) yi ti piɛbsi kikaa ni yim zuɣu.
 • 14. Ka bɛ kpiɣi tiŋgbani mini zoya, ka nyɛm li nyɛmbu yim.
 • 15. Tɔ! Dindali maa ka din yɛn niŋ maa shiri yɛn niŋ.
 • 16. Yaha! Dindali maa ka sagbana yɛn tahibɔɣi, ka leei zaɣigbariŋ.
 • 17. Ka Malaaikanim’ ʒe di yεɣali kam. Ka Maalaaikanim’ anii yɛn ti ʒi a Duuma Daali’arshi (nam garo) bɛ zuɣu ni.
 • 18. Dindali maa ka bɛ yɛn ti zaŋ ya nzali Naawuni tooni, ka nyɛvulilana so ku tooi sɔɣi yi puuni.
 • 19. Amaa! Bɛ yi ti ti so o litaafi o nudirigu zuɣu,o ni yεli: “Deemi ya n litaafi ŋɔ maa karim.”
 • 20. Achiika! Mani daa dihitabli (Dunia puuni) kadama n-nyɛla ŋun yɛn ti laɣim ni n saliya karibu.
 • 21. Dinzuɣu, ka o nyɛla ŋun be bεri shɛli puuni bɛ ni niŋ yɛdda.
 • 22. Alizanda shɛli din duhi zuɣusaa la puuni.
 • 23. Ka di (Alizanda maa) binwola kuli be yoma (n-ti ŋun bɔri li).
 • 24. (Ka bɛ yεli ba): “Dim ya ka nyu yolsigu puuni, domin yi ni daa daŋsi tum tuun’ shεŋa dabsa din garila puuni (Dunia).”
 • 25. Amaa! Ninvuɣu so bɛ ni ti o litaafi ni o nuzaa, tɔ!Oni ti yεli: “M-baye, bε yi di kuli bi ti ma n litaafi ŋɔ gba.”
 • 26. Yaha! M-bi mi bɛ ni yɛn kari ma saliya shɛli.
 • 27. Mbaye, di (kpibu maa) yi di kuli nyɛla yim zuɣu (Dunia puuni).
 • 28. M buni (arzichi) bi tooi niŋ ma anfaani shɛli.
 • 29. N yiko (daliri) naai ya ka chε ma.
 • 30. (Ka Naawuni yεli Malaaikanima)! “Gbaami ya o, ka lo o ni bandi.”
 • 31. Din nyaaŋa, zaŋmi ya o n-ti labi ʒehiimi (buɣum) ni.
 • 32. Din nyaaŋa, lom ya o ni zoligu din waɣilim nyɛ nuu ŋmεbu pihiyɔpoin, ka zaŋ yao niŋ di puuni.
 • 33. Achiika! O daa nyɛla ninvuɣu so ŋun bi ti Naawuni so Ŋun galsi maa yεlimaŋli.
 • 34. Omi bi kpaŋsiri ninsalinima nandana dihibu.
 • 35. Dinzuɣu, zuŋɔ o ka zosim kpe.
 • 36. O mi ka bindir’ shεli m-pahila yum kom (ʒim ni mari).
 • 37. So bi diri li naɣila tuumbiεri nima.
 • 38. Dinzuɣu M (Mani Naawuni) po yi (ninsalinim’) ni nyari shɛli.
 • 39. Ni yi ni bi nyari shɛli.
 • 40. Achiika! Di (Alkur’aani) nyɛla tuun’ so (Annabi Muhammadu) ŋun mali jilma la yεltɔɣa.
 • 41. Yaha! Di pala yiliyindi so yεltɔɣa, bɛla ka yi tiri Naawuni yεlimaŋli.
 • 42. Di mi pala baɣaso yεltɔɣa, biɛla ka yi teeri Naawuni yεla.
 • 43. Di (Alkur’aani) nyɛla bɛ ni siɣisi shɛli ka di yi binnamda Duuma sani na.
 • 44. Yaha! O (Annabi Muhammadu) yi di ŋma ʒi’ shεŋa m-pa Ti (Tinim’ Naawuni).
 • 45. Achiika! Ti naan gbaai o ni nudirigu.
 • 46. Din nyaaŋa, Ti naan ŋmaagi o kukojilgu (ka o kpi).
 • 47. Yi mi puuni so naan ku tooi taɣi o (Annabi Muhammadu) ka chɛ Ti (Tinim’ Naawuni) daazaaba.
 • 48. Yaha! Achiika! Di (Alkur’aani) nyɛla teebu n-zaŋ ti wuntizɔriba.
 • 49. Yaha! Achiika! Ti mi ni ʒirinim’ be yi (ninsalinim’) puuni.
 • 50. Yaha! Achiika! Di yɛn ti nyɛla ashaara n-zaŋ ti chεfurinima (Zaadali).
 • 51. Yaha! Achiika! Di (Alkur’aani) nyɛla yεlimaŋli ka nyɛ din dihitabli.
 • 52. Dinzuɣu, simsim a Duuma So Ŋun nam galsi maa yuli.

Kundivihira[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

 1. Bachigahinda Din Be Dagbanli Kur'aani Puuni. The Noble Qur'an: Translation of the Meanings (Dagbani language).
 2. Translation of the Meanings of the Noble Qur'an - Dagbani translation, by Muhammad Baba Gutubu.