Din Ku Tooi Mɔŋ Suurili

Diyila Dagbani Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Din Ku Tooi Mɔŋ Suurili
sura
Zuliya wuhibuالحاقة Mali niŋ
Yuli kana (Japan zuliya) sabbu niしんじつ Mali niŋ
Siɣili-lana yuliAlichiyama Mali niŋ
Be lɛbigili zuliya nima ni69. The Sure Truth, Q31204734 Mali niŋ
Tuuli ballilaribanchi Mali niŋ

Din Ku Tooi Mɔŋ Suurili (Al-Haaqqa ٱلْحَاقَّة)[1]

Suurili ŋɔ maa wuhirila di ni tu kamaata ni bɛ boli nisalinima n-zaŋ kpa yεlimaŋli polo shεm, ka di lahi wuhiri ni dolsigu bela Naawuni sani. Dinzuɣu, wa’azulana sula boligu, ka wumbu be Naawuni sani.

Aaya nima[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Aaya nima:[2]

 • 1. Din ku tooi mɔŋ (din yɛn niŋ ka di kala amii, dina n-nyɛ Chiyaama).
 • 2. Bo n-leei nyɛ din ku tooi mɔŋ (din yɛn niŋ ka di kala amii maa)?
 • 3. Yaha! (Yaa nyini Annabi)! Bo n-leei baŋsi a din ku tooi mɔŋ?
 • 4. Samuudu mini Aadunim’daa labsi suhi ni tobu (Chiyaama dali) ʒiri.
 • 5. Amaa! Samuudu nim’ bana, bɛ daa niŋ bala hallaka ni tahigu din nyɛ zaɣikpeeni.
 • 6. Yaha! Amaa! Aadunima, ka bɛ niŋ ba hallaka ni pɔhim shεli din mali wɔri, ka di kumsi lahi be, ka mali yaa.
 • 7. O (Naawuni) daa tim li mi na bɛ zuɣu yuŋ diba ayɔpoin ni dabsa anii, ka di kuli pa taba zuɣu, dinzuɣu ka a nya ninsalinim’ di puuni, ka bɛ nyɛla ban dondoya kamani dobino tigbir’ shɛŋa din lu n-doya.
 • 8. (Yaa nyini ŋun gbilsiri tibli)! Di nibɔŋɔ, a lahi nyari bɛ puuni so ŋun kpalim?
 • 9. Ka Fir’auna mi gba kana, ni ninvuɣu shεba ban daa kana pɔi ni bana, n-ti pahi ninvuɣu shεba bɛ ni daa lԑbi bɛ tiŋgbani pili (Annabi Lutu niriba), domin bɛ tuumbεri zuɣu.
 • 10.Ka bɛ kpe bɛ Duuma (Naawuni) tumo taali ni, dinzuɣu ka O gbaai ba gbaari shεli din biɛrim pahira.
 • 11. Achiika! Saha shεli kom ni daa kpe m-pali tiŋgbani ni, ka Ti kpiɣi ya niŋŋarim maa puuni.
 • 12. Domin Ti (Tinim’ Naawuni) zaŋ li leei wa’azu tin ya, ka tibli din yɛn wum li ka tilgi gu di maŋa.
 • 13. Dinzuɣubɛ (Malaaika) yi ti piɛbsi kikaa ni yim zuɣu.
 • 14. Ka bɛ kpiɣi tiŋgbani mini zoya, ka nyɛm li nyɛmbu yim.
 • 15. Tɔ! Dindali maa ka din yɛn niŋ maa shiri yɛn niŋ.
 • 16. Yaha! Dindali maa ka sagbana yɛn tahibɔɣi, ka leei zaɣigbariŋ.
 • 17. Ka Malaaikanim’ ʒe di yεɣali kam. Ka Maalaaikanim’ anii yɛn ti ʒi a Duuma Daali’arshi (nam garo) bɛ zuɣu ni.
 • 18. Dindali maa ka bɛ yɛn ti zaŋ ya nzali Naawuni tooni, ka nyɛvulilana so ku tooi sɔɣi yi puuni.
 • 19. Amaa! Bɛ yi ti ti so o litaafi o nudirigu zuɣu,o ni yεli: “Deemi ya n litaafi ŋɔ maa karim.”
 • 20. Achiika! Mani daa dihitabli (Dunia puuni) kadama n-nyɛla ŋun yɛn ti laɣim ni n saliya karibu.
 • 21. Dinzuɣu, ka o nyɛla ŋun be bεri shɛli puuni bɛ ni niŋ yɛdda.
 • 22. Alizanda shɛli din duhi zuɣusaa la puuni.
 • 23. Ka di (Alizanda maa) binwola kuli be yoma (n-ti ŋun bɔri li).
 • 24. (Ka bɛ yεli ba): “Dim ya ka nyu yolsigu puuni, domin yi ni daa daŋsi tum tuun’ shεŋa dabsa din garila puuni (Dunia).”
 • 25. Amaa! Ninvuɣu so bɛ ni ti o litaafi ni o nuzaa, tɔ!Oni ti yεli: “M-baye, bε yi di kuli bi ti ma n litaafi ŋɔ gba.”
 • 26. Yaha! M-bi mi bɛ ni yɛn kari ma saliya shɛli.
 • 27. Mbaye, di (kpibu maa) yi di kuli nyɛla yim zuɣu (Dunia puuni).
 • 28. M buni (arzichi) bi tooi niŋ ma anfaani shɛli.
 • 29. N yiko (daliri) naai ya ka chε ma.
 • 30. (Ka Naawuni yεli Malaaikanima)! “Gbaami ya o, ka lo o ni bandi.”
 • 31. Din nyaaŋa, zaŋmi ya o n-ti labi ʒehiimi (buɣum) ni.
 • 32. Din nyaaŋa, lom ya o ni zoligu din waɣilim nyɛ nuu ŋmεbu pihiyɔpoin, ka zaŋ yao niŋ di puuni.
 • 33. Achiika! O daa nyɛla ninvuɣu so ŋun bi ti Naawuni so Ŋun galsi maa yεlimaŋli.
 • 34. Omi bi kpaŋsiri ninsalinima nandana dihibu.
 • 35. Dinzuɣu, zuŋɔ o ka zosim kpe.
 • 36. O mi ka bindir’ shεli m-pahila yum kom (ʒim ni mari).
 • 37. So bi diri li naɣila tuumbiεri nima.
 • 38. Dinzuɣu M (Mani Naawuni) po yi (ninsalinim’) ni nyari shɛli.
 • 39. Ni yi ni bi nyari shɛli.
 • 40. Achiika! Di (Alkur’aani) nyɛla tuun’ so (Annabi Muhammadu) ŋun mali jilma la yεltɔɣa.
 • 41. Yaha! Di pala yiliyindi so yεltɔɣa, bɛla ka yi tiri Naawuni yεlimaŋli.
 • 42. Di mi pala baɣaso yεltɔɣa, biɛla ka yi teeri Naawuni yεla.
 • 43. Di (Alkur’aani) nyɛla bɛ ni siɣisi shɛli ka di yi binnamda Duuma sani na.
 • 44. Yaha! O (Annabi Muhammadu) yi di ŋma ʒi’ shεŋa m-pa Ti (Tinim’ Naawuni).
 • 45. Achiika! Ti naan gbaai o ni nudirigu.
 • 46. Din nyaaŋa, Ti naan ŋmaagi o kukojilgu (ka o kpi).
 • 47. Yi mi puuni so naan ku tooi taɣi o (Annabi Muhammadu) ka chɛ Ti (Tinim’ Naawuni) daazaaba.
 • 48. Yaha! Achiika! Di (Alkur’aani) nyɛla teebu n-zaŋ ti wuntizɔriba.
 • 49. Yaha! Achiika! Ti mi ni ʒirinim’ be yi (ninsalinim’) puuni.
 • 50. Yaha! Achiika! Di yɛn ti nyɛla ashaara n-zaŋ ti chεfurinima (Zaadali).
 • 51. Yaha! Achiika! Di (Alkur’aani) nyɛla yεlimaŋli ka nyɛ din dihitabli.
 • 52. Dinzuɣu, simsim a Duuma So Ŋun nam galsi maa yuli.

Kundivihira[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

 1. Bachigahinda Din Be Dagbanli Kur'aani Puuni. The Noble Qur'an: Translation of the Meanings (Dagbani language).
 2. Translation of the Meanings of the Noble Qur'an - Dagbani translation, by Muhammad Baba Gutubu.