Pubu:Anabinima

Diyila Dagbani Wikipedia

Anabinima (Prophets)

Paajinima din pu do di ko "Anabinima"

Din' doli ŋɔ 5 yaɣa n-nyɛ pubu balli ŋɔ puuni, kaman di yihi 5 laasabu ni.