Yiɣi chaŋ yɛligu maŋamaŋa puuni

Pu'kparilim

Diyila Dagbani Wikipedia

E-Class

Pukparilim nyɛla tuun'shɛli daadama ni tumdi bɔri bɛ maŋa, bee ti ni tooi lahi yɛli pukparilim nyɛla tuun'shɛli niriba ni tumdi ka diri anfaani.

A yi lihi ti tudu yaɣili ŋɔ na ti tuun' kpɛma ku nyɛla pukparilim maa, hali ti naan tooi yɛli ni di nyɛla daankali nti Dagbamba amaa sokam ni kɔri ka pa daŋ shɛli kali tuma la zuɣu ti ku tooi boli ŋa ti daankali. Di nyɛla tuun' shɛli ŋan jɛndi binbila kɔbu, tihi ŋan mali wala sabu ni binkɔbiri gulibu. Shili Pam tuya ni di mali pam ka naan yi kpe di yaɣili kam puuni.

Binnkɔb' gulibo

Binnkɔb' shɛba Dagbamba ni daa guli pam shɛbi n-nyɛ piɛri, buhi, niɣi, nohi, kpini, ŋmana ni gbunnyɛri. Binkɔb' gulibo nyɛla dini mali anfaani pam n ti pukpariba, ka niri ku tooi yɛli pukparilim yɛltɔɣa ka bɛ yɛli bingula yɛltɔɣa dama bingula nyɛla din daam daani bee din mali anfaani pam pukparigu puuni, ka ŋun kam be pukparilim puuni mali zaɣa pam ni bingula maa polo.

Pukparilim balibu[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

 1. Ban kɔri bɔri liɣiri: ban kori bɔri liɣiri n-nyɛ ninvuɣ'shɛba ban tooi mali yaa bee liɣiri bɛ nuuni n tooi kɔri viɛnyɛla bɛ saniya tariga. Ban kɔri mi ni di niŋ ka bɛ kɔhi bɔ liɣiri amaa ka n dihi salo, di pala salo bɛ dirila bɛ ni kɔri bindiri shɛŋa maa amaa bɛ tooi zooi la kɔhibu.
 2. Ban kɔri dihiri salo: lala pukparilim balibu nyɛla din za nti ninvuɣ'shɛba ban kɔri ni bɛ dihi bɛ salo bee bɛ mabiligu ka di pala kɔhibu n dii nyɛ bɛ nia amaa bɛ yi di ka guui bɛ ni tooi pia kɔhi n-da bɛ bindara.nyɛla tuun' shiɛli ŋan jɛndi binbila kɔbu, tihi ŋan mali wala sabu ni binkɔbiri gulibu. Shili Pam tuya ni di mali pam ka naan yi kpe di yaɣili kam puuni. Binnkɔb' gulibo.

Pukparilim nɛma[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

 1. Tarata.
 2. Kuli.
 3. Karante

Tam Ni Di Nahingbana[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

 1. Chichali
 2. Baa

Pukparilim daanfaani[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

 1. Di tiriti tuma.
 2. Di tiri arizichi.
 3. Di bɔri bindirigu tiriti.
 4. Di kpaŋsiri ti ningbuna ni
 5. Di tiri nimdi dini mi gba sɔŋdi tiri ti ningbuna di yɛlibɔra
 6. Di tiriti tuma bihigu puuni
 1. Di yihiri ti nisabigini

Kundivihira[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]