Yiɣi chaŋ yɛligu maŋamaŋa puuni

Human Rights and Climate Change

Diyila Dagbani Wikipedia
Human Rights and Climate Change
structure
Pahi laTingbani biɛhigu taɣimalisi, Human rights Mali niŋ
Facet ofHuman rights, global warming Mali niŋ

E-Class


Oxfam is providing clean drinking water in Mingkamen

Daadam yolisim ni Tingbani Biεhigu taɣibu nyεla barina titali zaŋ ti daadam yolisim bee o ni  simdi binshεli ti ʒemani ŋɔ, din wuhiri nimmoo bari zaŋ daadam dahalali yolisim bee o ni simdi shεli zaŋ chaŋ o nyεvuli biεhigu polo, o daalaaafee, bindirigu nti pahi biεhigu din nyε biεh’ suŋ zaŋ ti daadama mini tinsi zaa andunia yaaŋga zuɣu. lahabali din yina ŋɔ yεn nia nyεla di di sɔŋ ɡɔmnanti mini ʒengamazuɣu tuma tuilinima ka tooi zahim nya biεhigu shεli din be tingbani biεhigu taɣibu mini daadam yolisim bee o ni simdi shεli zaligue ti.[1][2][3]

Barinanima[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Sanzaya din mini pɔhim biεri ŋɔ nyεla din damdi ti bindira nyamma. Di chεmi ka maligim mɔɣa ni kulibɔna lahi ka ko’ suma. Tingbana biεhigu barinanima ŋɔ yaa yi ti yaɣi daama daalaafee mini nyεvuya yεn ŋmεrila salim ka saɣindi daama kpεhili shee. Kom ni tooi di daadam’ shεba ban ʒi n-miri mɔɣa bee teeku di yi ti kpe n-yaɣi.  Tingbani biεhigu taɣibu ŋɔ nyεla din mali barina zaŋ ti daadama nama yolisim ka nyεla tinduya zalisi mini bε maŋmaŋa tingbanni zalisi n gbubi li.[4][5]

Kundivihira[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

  1. Environment, U. N. (2017-09-16). Climate Change and Human Rights (en).
  2. Climate Change (en).
  3. Column: Why Proponents of Major Projects Need To Consider the Link Between Climate Change and Human Rights (en) (2019-05-28).
  4. Climate change and human rights – Can the courts fix it? - World (en).
  5. What does climate change have to do with human rights? (en).