Right to education

Diyila Dagbani Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

E-ClassSymbol e class.svg

Syrian Refugee students, Lebanon, 2015

Baŋsim bɔbu soli nyɛla din wuhiri ni sokam mali soli ni o bɔ baŋsim. Baŋsim bɔbu nyɛla binshɛɣu din viɛli pam ka di tu ni so kam bɔli. Baŋsim bɔbu balibu zooya pam biɛhagu puuni lala ka di anfaani ni lahi zooi. Yuuni 2019, bɛ daa buɣ'siya yali ni bihi tuhi kɔbiga ni pihiyɔbu (260,000,000) bi nyɛ soli ni bɛ tooi bɔ shikuru baŋsim dunia binzahindigu puuni, ka di daliri kpeeni nyɛla tizaa pala yim bɛhagu maa puuni.[1]

Dunia zaa alikaali zalisi[mali niŋ | di nyabili mali niŋ]

Di neesim nima[mali niŋ | di nyabili mali niŋ]

Taarihi[mali niŋ | di nyabili mali niŋ]

Shikuru tuma zaŋ ti ninsalinima, o ʒilɛli ni ni o tiŋgbani[mali niŋ | di nyabili mali niŋ]

Social Inequality[mali niŋ | di nyabili mali niŋ]

Paɣaba Shikuru[mali niŋ | di nyabili mali niŋ]

Di mini dunia nini ku nɛɛya maa, doo mini paɣa gaŋbu na kuli nyɛla yɛli kpɛni n zaŋ chaŋ sokam ni tu ni o bɔ baŋsim la palo. Dunia ŋɔ puuni,salinim' pam na kuli n dihimi tabili ni paɣa baŋsim bɔbu pa talahi.

COVID 19[mali niŋ | di nyabili mali niŋ]

Lahi Nyama[mali niŋ | di nyabili mali niŋ]

Kootu-duhibo[mali niŋ | di nyabili mali niŋ]

Kundivihira[mali niŋ | di nyabili mali niŋ]

  1. Staufer, Brian (2020). With Millions Out of School, the Countdown Begins to Get All Children into Quality, Accessible Education (English). Retrieved 25 May 2021.

[1]

Di Yibu na Shee[mali niŋ | di nyabili mali niŋ]

Sambanni linki[mali niŋ | di nyabili mali niŋ]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Right_to_education