Pubu:China

Diyila Dagbani Wikipedia

Paajinima din pu do di ko "China"

Din' doli ŋɔ 3 yaɣa n-nyɛ pubu balli ŋɔ puuni, kaman di yihi 3 laasabu ni.