Yiɣi chaŋ yɛligu maŋamaŋa puuni

Luŋtali

Diyila Dagbani Wikipedia

Luŋtali nyɛla daankali shɛli din teeriti ti yaanima bee n-wuhira a ni nyɛ so. Ninvuɣ' shɛba ban ŋmɛri Luŋ ka bɛ booni lunsi. Naa Luro ʒɛmani ka luŋtali daa yi palo Dagbaŋ. Diyali(Diare) ka luŋtali daa piligi Dagboŋ. Nyab' biʒiŋ bia lunʒɛiɣu n-daa pili luŋtali Dagboŋ. Lunsi zuɣulana n-nyɛ Nyab' Namo-Naa. Lunsi tuma niɛma shɛŋa n-nyɛ ; Lunkɔbili Lundihi Luntamdigu Lunkuɣura Gban-nyɔɣu Lundɔli Pɛɛnkpaa Shɛriga Yɔɣ'li. Lunsili nama Dagbaŋ n-nyɛ Luŋ-Naa, Sampahi- Naa, Dobihi-Naa ni Taha-Naa

Luntali zami ti pagaba ni dabba bihi zaa, amaa di lee zoola pagaba bihi ŋɔ nahimbu n-gari sokam. Shɛhira kamani; Bia yi yigisina nti bɛ doli o ba kali soli, di dii ka tali ka o mayili polo. Di wuhirimi ni a ba yi nyɛ Luŋa, ka nyin yigisina nti zagisi Luŋa gmɛbu, di dii pá taali. Amaa, a mà yi nyɛ Lumpaga, talahi n-nyɛ li ni gmɛ Luŋa. A yi je ni nyagi li ginda n-gmɛra, a kuli ni bo Luŋa nti yili a duu, N-lee chirigiri gmɛri li biɛlabiɛla. A yi zagisi a bukaata mí ku maali. A yi bɔri ligiri, di yɛn dolila pɔhim n-garita bee nyini chani n-lihiri a zuɣulɛbili lana n-nyɛ a la. Dinzuɣu pa viɛnyɛla n-nyɛli ni daankali gbaai nira ka mali ŋa vuri tiŋa, dama di daa lobo nyɛla din bie pam ka ni tooi di niri tabili o bihi mini o arizichi zaa.

Lunsi tuma niɛma shɛŋa n-nyɛ ;[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

 1. Lunkɔbili
 2. Lundihi
 3. Luntamdigu
 4. Lunkuɣura
 5. Gban-nyɔɣu
 6. Lundɔli
 7. Pɛɛnkpaa
 8. Shɛriga
 9. Yɔɣ'li.

Lunsili nama Dagbaŋ[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

n-nyɛ Luŋ-Naa, Sampahi- Naa, Dobihi-Naa ni Taha-Naa

Luntali anfaani[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

 1. Di tiriti arizichi mini buni .
 2. Di kpaŋsiri ti kaya ni taada
 3. Di bɔri suhudoo niŋdi biɛhigu puuni
 4. Di yoori bihi fahim