Bachiniŋdipahira

Diyila Dagbani Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Bachiniŋdipahira
bachinim' pubu
Subclass ofword Mali niŋ

E-ClassSymbol e class.svg

Bachiniŋdipahira nyɛla bachi shɛŋa ti ni mali kpaŋsira bachiniŋda tuma yɛltɔɣa ni.

Bachi shɛŋa ti ni tooi mali kpaŋsira bachiniŋda n-nyɛ bela bela, Pam, pam pam, yom, yomyom, sɔhila, biɛɣuni, zam, zamzam, ni ŋan pahi.

Shɛhiranima:

 • Adam chanila bɛla bɛla.
 • O toorila zim maa pam pam.
 • Iddrisu sa da loori sɔhila

Bachiniŋdipahira Balibu:[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

1. Bachiniŋdipahira din wuhiri saha: di wuhiri la bachiniŋdili ni niŋ saha shɛli. Shɛhiranima;

 • Wuntaŋ maa ni ka o di kana.
 • O ku lahi labi na kpe shee biɛɣni.

2. Bachiniŋdipahira di n wuhira biɛhigu shee: di wuhiri la bachiniŋdili biɛhigu shee.

Shɛhiranima;

 • O dini maa m be zuɣusaa.
 • ŋun be sunsuuni maa ka m bɔra.

3. Bachiniŋdipahira din wuhiri niŋsim kotomsi: di wuhiri ti mi niŋsim ni niŋ shɛm.

Shɛhira nim n bɔŋɔ.

 • O diri la jɛrilimjɛrilim.
 • paɣasaribila maa be nyam pam.
 • Bia maa chanila nyɛm nyɛm.
 • 4 Bachiniŋdi pahira din wuhiri biɛhigu. Shehiranima viɛnyɛlinga, yomyom/yoma, biɛla, biɛlabiɛla yiriŋ, yiriŋyirin, kaɣiŋli
 • 5 Bachiniŋdipahira din wuhiri kalinli. Shehiranima yim buyi pam ʒii buyɔbu bushem bula biɛla yaha
 • 6 Bachiniŋdipahira din wuhiri daliri. Shɛhiranima dinzuɣu zuɣu lala lala zuyu

Kundivihira[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]