Yɛlitɔɣitaɣimalisi: Mali Tahama

Diyila Dagbani Wikipedia
Yiɣi chaŋ yaɣa shɛli Yiɣi chaŋ vihigu ni


Daŋ yibu pa la daŋ kundi,

Daŋ chɛndi pa la daŋ lab'bu,

Daŋ piligu pa la daŋ naabu,

Daŋ tooni pa la daŋ paabu.


Pa ŋun daŋ daani daguli

N-daŋdi naabu;

Pa ŋun daŋ ʒibu

N-daŋdi suubu;

Pa ŋun daŋ labu

N-bahindi ni lari;

Pa ŋun daŋ nintam pahibu

N-daŋdi puzuri kpuɣibu.


So'waɣinli lan min

Daŋ so'jii lan naabu;

Ban be nyaaŋi min

Daŋ ban be tooni paabu;

Ban yɔli ʒibu min

Daŋ ban daŋ ʒibu suubu.


Daliri pala daŋ tooni,

Daliri pala daŋ yibu,

Daliri nyɛla Wun ni bɔri shɛli,

Daliri nyɛla Wun zaligu,

Dailiri du mi ba Wun saha,

Sal' daliri biɛɣu ʒin neei

Ka o bin pam lahi bɔrigi mɔɣuni;

Dama daliri biɛɣu yi neei di neei ya.


Daliri ni be shɛli,

Gbamdi ni paai o paabu shee;

Suɣlo mi n-daa dɔɣi kpɛm daliri,

Suɣlo mi ʒin be shɛli

Ka sal' daliri zani sɔli.


Naa Zilandi daa pun nyɛ ka yɛli -

Ni so min chɛn ka kumda

N-ti kun ka lari nyɛ yaɣi yaɣi;

Din zuɣu di che ka a zuŋɔ zaa shee

Che ka a yihi tahima;

Zaŋmi yɛlli kam jɛli Kpɛŋ'lana

Ka gbibi suɣlo ka suhiri daliri;

Dabsili kan na ka yɛlli kam

Ti ni ti tam kalli zuɣu.

© Alhassan Rabiu

Kundivihira[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]