Tampion

Diyila Dagbani Wikipedia

E-Class

Tampion nyɛla tiŋ'shɛli dim be Northern Region Ghana tiŋgbaŋ ni.

Piligu[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Ninkura wuhiya ni Tampion pilila tiŋa yuli booni Tinkurugu. Tinkurugu ŋɔ daa nyɛla buɣu tiŋa ka Tindana mini o niriba beni. Ni yuun’shɛli ka sanzali daa ti zani n-yuui hali ka niriba ti kpira. Tindana ŋɔ daa niŋ o niŋsim zaa ti naai ka taɣibu bi kanna. Dina n-nyɛ o ti yihi bihi n-tim ni bɛ ti zu duniya nyaaŋa. Tuumba ŋɔ ni daa labina ni lahibal’ shɛli daa nyɛmi, ni bɛ ʒila bɛ ya maa buɣili yuli booni zinyabo vuhim zuɣu ka lahi yori o vuri ka di che ka o su’jee be bɛ zuɣu. Di zuɣu ni bɛ mali ʒini wulimpuhili. Tindana ŋɔ ni daa wum lala ka o daa zaŋ o niriba ka bɛ chaŋ ti ʒini bɛ ni ʒi shɛli zuŋɔ ŋɔ. Ni lala tingbani maa ni daa malila kuɣili bee tampiŋ. Lala ŋɔ zuɣu ka bɛ daa boli tiŋa maa Tampiŋ. Tampiŋ maa ka bɛ chilim nti boli lee Tampion zuŋɔ maa.