Sexually transmitted infection

Diyila Dagbani Wikipedia

E-Class

Kpaɣipiɛligu doro nyɛla dori shɛlli din nyɛ paɣa ni doo laɣimbu doro. Doro ŋɔ nyɛla din gbarigira doo dablim ka o yi bɛ bo tibiri suŋ o ku mali bukaata o paɣa laɣimbu shee. Doro ŋɔ yi mali paɣa di tooi che ka o wumdi biɛrim o mini o yidana laɣambu shee. Kɔtɔmsi shɛŋa nira ni yɛn n tooi zaŋ baŋ ni doro ŋɔ be o ni n nyɛ saɣangi bɛirim,dulim kuu,kɔ pɛiligu gbʋɣʋbʋ o tooni,tooni zaɣasigʋ, ni din kam pahi. Doro ŋɔ nyɛla din ni tooi fa nira dɔɣam diyi be o ni ka o bi bo tibiri suŋ n ti o maŋa.

Kundivihira[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]