Ido

Diyila Dagbani Wikipedia
Yiɣi chaŋ yaɣa shɛli Yiɣi chaŋ vihigu ni

E-Class

Ido nyɛla yɛltɔɣa bal’ shɛli ninsalnim ni laɣim zini n-nam. Niriba pam tɔɣisirili n pahi be maŋmaŋ bala zuɣu. Be nam li mi ka yɛltɔɣili kam ni di bachi nim pie-n-pie n dɔli taba, dimboŋɔ zuɣu che ka di bɔhimbu mini di tɔɣI sibu nyɛ soochi n-ti sokam. Bala pubu pubu ni, Ido pahila bal shɛŋa dinni tooi kpe dunia Puuni.