Cloth face mask

Diyila Dagbani Wikipedia
Anfooni din wuhiri Chinchini nye'pɔbrigu

E-Class

Chinchini nye’ pɔbirigu nyεla bε ni zaŋ nua n-wuɣi gumdi tan’ shεli din pɔbiri noli mini nyee. Di yi ti niŋ ka alaafee tuma yilinima ni zaŋdi nye’ pɔbiri shεli pɔbiri bε nyεhi la yi ti yεn pooi, ni taba walibu yi ti yεn niŋ tom, chinchini tani nye’ pɔribirisi ŋɔ ka alaafee tuma yilinima ban su dɔriti yaɣilinima saɣiri tira ni bε zaŋdi pɔribiri bε nyεhi alɔbo saha n-guri ban kpalim ka chεri ban mali dɔriti ŋɔ nintɔ’ chisi, bε vuhim, kɔhingu ni bε tihimbu. Dama lala nye’ pɔbirisi ŋɔ dii ka yaa ti paagi N95 nye’ pɔbirisi, apolasa nye’ pɔbirisi, bee taba walibu din yεn sɔŋ n-gu ŋun pɔbi li ka che doro ŋɔ. Alaafee tuma yilinima bi nya li ka di nyεla din taɣiri nira. Di nyεla salo bεn be dundɔŋni mini sambana ni kamani ti zaa ni tεhiri shεm ni di gu ti ka che dɔr’ shεŋa din loora ni din doli pɔhim.[1]

Chinchini nye’ pɔbirisi ŋɔ daa nyεla alaafee tumayilinima ni daa mali shεli tumdi tuma yun’ shεŋa ŋan gari la. Yuuni 19560s dunia lεbiginsim zuɣu daa chεmi ka chinchini nye’ pɔbirisi ŋɔ zaŋ tum tuma labi nyaanga ka di nyεla apolasa nye’ pɔbirisi ŋɔ zuɣu., amaa di zaŋ tum tuma nyεla tingban’ shεŋa ŋan na zoori ni mali tumidi tuma. Korona alɔbo ni kana, chinchini nye’ pɔbirisi ŋɔ zaŋ tum tuma nyεla din daa lahi yiɣisi n-nyε tɔbu tuhiri neeni din bahindi nyaaŋga, di ni daa niŋ ka apolasa nye’ pɔbirisi ŋɔ daa yεn pooi.[1][2]

Din niŋdi shεm[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Zaŋ chaŋ korona alɔbo ŋɔ polo, chinchini nye’ pɔbirisi din daa naan tooi labi paɣi daa nyεla tingban’ shεŋa din na zoori alaafee tumayilinima ni daa mali shεli tumdi tuma pam, di daa dii bahindi Asia tingbani ni. Chinchini nye’ pɔbirisi bela di ko ka che apolasa nye’ pɔribirisi la kamani N95 nye’ pɔbirisi, bε ni bi wuɣi shεŋa ka di nyεla bin’ shεli bε ni yuuna ni di tuma viεla. Kamani apolasa nye’ pɔbirisi ŋɔ, ni resipiratanima, chinchini nye’ pɔbirisi nyεla din ka taɣiliŋ di puuni.[3]

Ashibitinima ni, barinima nyεhi ka bε li pɔbira ni di gu ka taɣi ka baligi dɔriti loobu ni dɔɣitenima di yi ti niŋ ka apolasa nye’ pɔbirisi ŋɔ kani. Chinchini nye’ pɔbirisi ŋɔ nyεla dɔɣitenima saɣiti shεli ni niriba zaŋdi tumdi tuma di yi ti niŋ ka apolasa nye’ pɔbirisi la ti naai. Di lahi nyεla niriba pam ni mali shεli tumdi tuma ti dundona ni ti ʒilεli ni di gu ka taɣi dɔri loora ni pɔhim dɔriti ka lahi taɣi ŋun pɔbili nintɔr’ chisi.[3]

Chinchini nye’ pɔbirisi mali balibu pam, di nyεla din beni kɔhira di bahibahindi Asia tingbanni. Ti ni mali binchεr’ shεŋa yiŋa kamani bandaananima, liiganima, ninmindisi, bɔbisi/sariti bee boduwanima ti ni ni tooi zaŋ shεli n-tum tuma.

Di kpaŋsibu/Paɣibu[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Duniyayili alaafee tumayilinima saɣiti ni niriba zaŋdi chinchini nye’ pɔbirisi ŋɔ tumdi tuma taba wali ʒini yi ti niŋ tɔm luɣ’ shεli din yεn sɔŋ taɣi korona ŋɔ wuligibu. Bε yεliya ni chinchini nye’ pɔbirisi zaŋ pɔbi nyεla din yεn sɔŋ gu ka taɣi dɔriti loobu. Amarika alaafee tumayilinima ban tuhiri dɔriti nti pahi Johns Hopkins University school of medicine, ni Mayo Clinic, ni Cleveland Organization gba saɣiti ni ban yaɣi yuun’ pihiyɔbu bee ban mali dɔrikura tu ni bε nya taɣibu ka tu ni bε zaŋdi nye’ pɔbirisi ŋɔ pɔbira luɣ’ shεŋa dɔri loora ni tooi be.[4]

Duniayili alaafee tumayilinima yεliya ni di tu ka ti zaŋdi nye’ pɔbirisi din mali tana taɣiliŋ balibu dibaata n-kuri bukaata. Spunbond polypropylene taɣilima gba nyεla din viεla ka ni tooi zaŋ tum tuma ka vuhim yεlimuɣisirili kani. Chinchini/tani nye’ pɔbirisi maalibu ni, soya dibaayi n tu ni di zaŋ tum tuma, tani maa tuma yaa ni di vuhim yaa.

Di tuma[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Chinchini nye’ pɔbirigu ni tooi kuri buuka n-sɔŋ baligi dɔriti loobu yaa din yεn yi ŋun pɔbi lo sani na, amaa di pa bin’ shεli din ni taɣiri ka guri ŋun pɔbi li maa ka doro ku loogi o di ni niŋ ka di ka taɣiliŋ bee ka di taɣiliŋ ka yaa la zuɣu. yiko shεli dii bi pa ti maŋmaŋa chinchini nye’ pɔbirisi ŋɔ zuɣu.

Kundivihira[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

  1. 1.0 1.1 Jessica Dolcourt. Coronavirus glossary: Every COVID-19 related term you need to know (English). Retrieved April, 8, 2020.
  2. Use of cloth masks in the practice of infection control – evidence and policy gaps (English). International Journal of Infection Control. Retrieved 2013-06-19.
  3. 3.0 3.1 Reusability of Facemasks During an Influenza Pandemic (English). The National Academies Press. Retrieved 2006.
  4. Using face masks in the community - Reducing COVID-19 transmission from potentially asymptomatic or pre-symptomatic people through the use of face masks (English). European Centre for Disease Prevention and Control An agency of the European Union. Retrieved 8 Apr 2020.