Churi

Diyila Dagbani Wikipedia

Piligu chuɣu puhibu nyɛla suhupiɛlli saha. Di nyɛla laɣimbu, dibu, nyubu, wahi wabu nti pahi niŋsim shɛŋa pam din zaa ku tooi kali. Chuɣu kam puhirimi n-teeri binshɛɣu din daa na min niŋ saha din gari, bee n-wuhiri nintiɣibo zaŋ chaŋ binshɛli polo.

Dagbaŋ Churi Balibu.[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

  1. Kpini Chuɣu
  2. Chimsi Chuɣu
  3. Damba Chuɣu
  4. Nyuli Dibi Chuɣu
  5. Buɣum Chuɣu.

Di kahigibu m-bɔŋɔ

  1. Kpini Chuɣu nyɛla chuɣu shɛli Anabi Mahammadu mini o sohabenima ni daa chani mɔɣuni ka konyuri ti wum ba pam. Di saha n-nyɛ bɛ ʒini tii gbunni, a-shee kpaŋ tam tia maa zuɣu. Bɛ ʒimi ka kpaŋ ti gbaɣiri o maŋa, ka kom lu bɛ zuɣu na. Din nyɛ anabi bɔhi o, ni o wuhi ba kom shee. Kpaŋ daa bɛ garigi o ka yiɣi. Ka bɛ lahi gbaai chandi nti tuhi dee soli, ka anabi bɔhi o gba kom ni be shɛli. Ka dee ŋun daa zaŋ ba ti wuhi kom shee. Bɛ ni daa nyu kom maa n-naai, ka anabi yɛli, kpaŋ ni zaɣisi ba kom tibu la zuɣu, lala dabisili maa naba dali kam yuuni puuni bɛ ni bo daliri n-fiɛbi kpaŋ mini o zuliya ka zaŋ ba n-di bim. dabisili maa mi daa lula kpini goli biɛɣu pishi ni ayopɔi dali. kpini chuɣu ni pili shɛm m-bala.

Churi puhibu Daanfaani[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

  1. Di che ka ti tuɣiri dɔɣim ni simli.
  2. Di wuhiri ti ti yaanima kaya ni taɣada.
  3. Di che ka ti diri bindiri suma din nyɛ zaɣi parisi.
  4. Di kpaŋsiri daabilim ka lahi che ka saanba kpɛri ti tinsi ni.

Kundivihira[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]