Baŋsim Bɔhambu

Diyila Dagbani Wikipedia
Yiɣi chaŋ yaɣa shɛli Yiɣi chaŋ vihigu ni

BAŊSIM BƆHIMBU

Bia bɔmi baŋsim!

Bia bɔmi baŋsim!

Baŋsim kalinsi zuɣu, salo bɛ wahala ni fukumisi puuni.

Kpibisi, pakoya, ninkurigu ni barinama kɔŋ bi hachi,

Nanima pam kɔŋ bi nam gambu,

Kaninkura kɔŋ bi ninkurilim jilima,

Hali, kpamba pam kɔŋ bi kpamli dariza,

Kadi nyɛla, ŋɔ maa zaa baŋsim takahi,

Jaande n bia yaɣisi bo baŋsim.

Bɔmi baŋsim kasa n yihi takahi.

Bɔmi baŋsim kasa gu a maŋa ka n chɛ faa, yɔhiŋ, ŋarili ni gubiɛri.

Bɔmi baŋsim n zaŋ gu a tiŋa, a ya, a yiŋa ni a maŋa.

Amaa miri zoalimsi, faa, ni ŋarili a biɛhigu ni.