Salima:Baɣanga, Priŋ'kpanŋ ni Taaŋa

Diyila Dagbani Wikipedia
(Salima ka di tom m-bahina)
Yiɣi chaŋ yaɣa shɛli Yiɣi chaŋ vihigu ni

Baɣanga, priŋ'kpanŋ ni taaŋa n daa nyɛ zosimli ni taba. N laɣim ʒe luɣiyini maani tab' saawara.

Doro gbaai taaŋa[mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Wuntaŋ yini ka doro ti gbaai taaŋa. Priŋ' ŋun yɛli baɣanga, "Baɣanga, ti bomi soli n tibi taaŋa. Ti ni yɛn niŋ kam ka o kpaŋ, ti niŋmi li". Baɣanga ŋun yɛli Priŋ, "Ka di nya ti ya'?Ti nyɛla zɔri, ti pa daŋ.Ti nyɛla zɔri, ti pa daŋ. Zo'kuli mi bi pindi zuɣu'kpuni.Di zuɣu o yi kpi yaa, salinim' zaŋdi o mi n ti mali buɣum.Di zuɣu o yi kpi yaa, salinim' zaŋdi o mi n ti mali buɣum.Bee bɛ zaŋdi la ti mi maani buɣim?" Priŋ' ŋun yɛli, "ni to dini ŋuna, bɛ bahimi binpɔŋ ka vuhi zɔhi". "ni to dini ŋuna, bɛ bahimi binpɔŋ ka vuhi zɔhi".

Puu kaabu[mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Di dakulo maa ni, ka taaŋa kpi.Ka m-ba Binbiɛɣu-Kudaai-Nuu ti kana puu kaabu,ka nya ka taaŋa kpi mi ʒaya.Di saha ka o yɛli ni o ni ŋma taaŋa maa n kuli n ti zaŋ ti o paɣaba.Ka ŋma taaŋa zaa wuliwuli sɔŋ. Wula ka o niŋdi ʒiri li ?O ni yuli o luɣa ni gili, o ti nya la baɣanga,ŋun tɔhi tɔhi baɣanga zaa niŋ miya, n zaŋ lo dabɔbili.Ka yuli yaha,n nya Priŋ'kpaŋ ni ʒaya, ŋun sibi Priŋ' n ka tuzuɣu.O ni zaŋ dabɔbili kuli na n ti luhi sambanni ka ŋmaligi,Priŋ bɔhi la baɣanga, "A ni nya ŋɔ,zuɣu ʒim bi vie nyingɔli ?

Zuɣu ʒim[mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Ni daa yɛli ni ti tibi mi taaŋa la,ti yi daa tibi o ka o kpaŋ, so naa n ŋmahi o kuli yiŋa ballee o ti ʒi ti mali ?Di ni m bala ka o kpi ka ʒi ti mali ŋɔ,ti di pun kpiri mi "?Baɣanga ŋun yɛli, "hmmm,zuɣu ʒim shiri viɛri nyingɔli.N daa bi mi ni di tu ni so yɛlli nyɛ a gba dini.N daa bi tiɛhi paai ka niŋ lala m baɣa ka maa.A shee a yi zaɣisi dabili baanjira biɛlibu, a ti vari la o bina.? To ti nim' nya ti dini,ban kpalim niŋmi hankali ka yihimi tab' yɛla ni.

Hankali din bɛ Salima maa ni[mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Kundivihira[mali mi di yibu sheena n-niŋ]