Halik Husein Jimah

Diyila Dagbani Wikipedia
Yiɣi chaŋ yaɣa shɛli Yiɣi chaŋ vihigu ni
Halik Hussein Jimah
ninsala
Paɣa bee dooDoo Mali niŋ
O ya TiŋgbaŋGhana Mali niŋ
Doɣam dabsiliunknown value Mali niŋ
Dɔɣim TiŋaTamale Mali niŋ
Bala yɛlibu, sabbu bee buɣisibuSilmiinsili, Dagbanli, laribanchi Mali niŋ
TumaAfa Mali niŋ

E-Class

Halik Hussein Jimah nyɛla Musulinsi adiini baŋda ŋun be Dagbaŋ. ŋuna n-nyɛ limam kpɛma zaŋ ti Malihaliya Jiŋ' titali din be Tamali la. O nyɛla jabila.

Piligu[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Hussein Jimah nyɛla bɛ ni daa dɔɣi so Dagbandabba fɔŋ din be Tamali la, yili yuli ŋan booni Azunkurili yili. O ba daa zaŋ o mi tɔhi karim Malihaliya karimzɔŋ karili din be Tamale la. O daa be la Alhaji Issah Bello nuuni.

Karim Baŋsim[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Malihaliya ka o daa bɔhim karim ka daa bi yuli ʒiɛm so sɔŋsim. Lala zuɣu o daa kuli borila baŋsim afanima pam sani, di bahi bahindi ban be Tamale tiŋpuuni. Hussein Jimah daa nyɛla soli yuuni 2001 n-daa chaŋ Laribaawa tingbani shɛli beni ka bɛ booni li Katar n-daa ti bɔhim Laribu viɛnyala. O daa niŋ yuun-muni Katar ka daa labina yiŋa. Yuun' shɛli o ni daa labina maa ka o daa parim nyɛ soli n-daa chaŋ Saudi Arabia yaha n-daa ti bɔhim Laribu zilinli baŋsim yaha. Lala ŋɔ nyaaŋa ka o daa lahi bɔhim Musulinsi zalisi baŋsim yaɣ'shɛli beni ka bɛ booni li "Sharia", o daa bɔhim li mi yuma anahi sunsuuni.

Tuma[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Hussein Jimah ni daa labina yiŋa ka bɛ daa piigi o ka o lee Jiŋ'shɛli din be Malihaliya karimzɔŋ dundɔŋ ni maa Limam kpɛma. Di daa bi yuui ka bɛ lahi boli o, n-daa ti zaŋ Malihaliya karimba kpɛma n-ti o. O gbubila karimba kpamli ŋɔ mini Zumba limaasili ŋɔ ka bɛ daa lahi gahi nuhi m boli o n-daa ti zaŋ ʒi'timsili pahi o yaha; bɛ daa boli o mi n-ti zaŋ Tabiseeri niŋbu n-daa niŋ o nuuni yuuni 2015. Hussein Jimah laambi daa bi zaŋ o tɔhi shikuru, karim ko ka bɛ daa zaŋ o tɔhi.

Kundivihirɑ[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]