Ecological resilience

Diyila Dagbani Wikipedia
Yiɣi chaŋ yaɣa shɛli Yiɣi chaŋ vihigu ni
Ecological resilience
concept
Yaɣ shelirobustness Mali niŋ
Facet ofecosystem, ecological collapse Mali niŋ
Described at URLhttp://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/325000-329999/328599/res1523-2.pdf Mali niŋ

E-Class Ecological resilience nyɛla tiŋgbana mini tihi biɛhigu zuɣu lihibu viɛnyɛla ʒilɛli puuni.

Bee ti ni tooi lahi yɛli ni di nyɛla bimbila ni binkɔbiri ni tooi maani bɛ maŋ bee di maŋ zaani viɛnyɛla n-doli taɣibu din be tiŋgbani zuɣu. Taɣibu ŋɔ shɛŋa n-nyɛ pɔhim bee ʒiɛɣu, ni kɔ dili, ni tihi ŋmahibu ni buɣim dili.

Bo n-lee nyɛ li[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Ecological resilience: Tiŋgbani mini tihi ni binkɔbiri (namtɛri) viɛnyɛla nyɛla bimbila mini binkɔbiri ni tooi maani bɛ biɛhigu zaani viɛnyɛla n-doli taɣibu din be tiŋgbani zuɣu ka di kotomsi nyɛla pɔhim, bee ʒiɛɣu ni kɔ-dili n-ti pahi tihi ŋmahibu ti tiŋgbana puuni.

Lala biɛhigu ŋɔ nyɛla yɛlmuɣisira din tooi paari tiŋgbani ka di mali shili ni di labi di ni daa be shɛm ni. Kamani di yi niŋ ka niri yi ŋmaai tia, lala tia maa wula na yɛn bela tiŋa n-nyuri kom ni di labi puhi vari bee di labi bili n-lahi lɛbi tia. Lala biɛh' shɛli ni di ni be n-labiri puhiri maa ni yɛltɔɣa ka ti yɛri ŋɔ. Di yi ti be lala biɛhigu maa puuni, di maani la shili gu di maŋa din kuli yɛn che ka niri shili li, ka di ku kabigi bee n-ŋmaai.

Yaha, di yi ti niŋ ka binkɔbiri ŋɔ shɛba kpi ka che bɛ bihi, yɛlmuɣisirili n-nyɛ li ti bɛ bihi maa zoobu polo. Binkɔbigu yi kpi ka che o bia bee binshɛli n-niŋ o ka o kani ka che bia, hali shɛli bee biɛh' shɛli ni o bia maa ni yɛn be hali ti zooi maa, pa diɛma n-yɛn nyɛ li. Nimmɔhi saha m-bala hali o ni di yɛn zooi bee n-ŋmɛlim shɛm, o ku lahi tooi zooi bee n-ŋmɛlim lala.

Tiŋgbani gba yi ti bi lahi be din daa be shɛm, di biɛhigu gba taɣirimi. Wula ka tiŋgbani biɛhigu taɣira? Di yi ti niŋ shaɣini, kom deerila tiŋgbani luɣili kam, di saha di biɛhigu yɛn taɣimi dama taŋkpagbuligu bi lahi yɛn beni di saha. Lala biɛhigu ŋɔ ni ka di yɛn be hali ka wuuni ti lahi du. Wuuni yi ti du, tiŋgbani maa biɛhigu lahi yɛn taɣimi m-pa kuui ka kom lahi ka di puuni naɣila gbiri maŋli ka bɛ gbi li ka naan yi ti nya kom. Di zuɣu lala saha maa gba di biɛhigu lahi taɣirimi dama taŋkpagbuligu pa yɛn bela tiŋgbani luɣili kam.

Di Barina[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Tiŋgban mini tihi ni binkɔbiri vɛnyɛliga Barina nyɛla di tooi zaŋdi bi pɔhim, bɛi ʒiɛɣu ni kɔ-dili n-ti pahi sanzali bɛi binbila kuibu tiŋgbani puuni, bɛi Dini n-nye tiŋgban kuibu ti tiŋgbana puuni. Lala maa yi ti-Niŋ di

Kundivihira[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]